CRABS CLAW and SUPERMAN coordinate hormone-, stress- and metabolic-related gene expression during Arabidopsis stamen development

Ze Hong Lee, Yoshitaka Tatsumi, Yasunori Ichihashi, Takamasa Suzuki, Arisa Shibata, Ken Shirasu, Nobutoshi Yamaguchi, Toshiro Ito